Privacybeleid

Privacyverklaring Familiekunde Vlaanderen regio Dendermonde vzw

Deze Privacyverklaring biedt u de nodige informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door Familiekunde Vlaanderen regio Dendermonde vzw, met zetel te 9200 Dendermonde, Gasthuisstraat 171, ondernemingsnummer 0686.819.881.
Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen, dit alles overeenkomstig de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

 1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij over u?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig en in het kader van de activiteiten van Familiekunde Vlaanderen regio Dendermonde. Deze persoonsgegevens beperken zich tot identificatiegegevens (naam en voornaam, FV-lidmaatschapsnummer), contactgegevens (post en emailadres, desgevallend telefoonnummer), of financiële gegevens in het kader van betalingen ten onze of ten uwe gunste. De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u hebt bezorgd of gegevens die wij verkregen hebben van Familiekunde Vlaanderen.

 1. Waarom en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens

In algemene regel verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens met het oog op, of in uitvoering van, een overeenkomst met u. Met overeenkomst bedoelen we onder meer:

  • de deelname aan onze activiteiten zoals uiteenzettingen, opleidingen, consultatieavonden de bestellingen van publicaties of documenten;
  • het lidmaatschap van Familiekunde Vlaanderen regio Dendermonde en van Familiekunde Vlaanderen indien u voor onze regio hebt gekozen, alsook alle contacten – inbegrepen het versturen van de periodieke elektronische nieuwsbrief – in het kader hiervan;
  • voor niet-leden: uw verzoek en akkoord om onze periodieke elektronische nieuwsbrief te ontvangen. U kan zich steeds uitschrijven voor onze e-nieuwsbrief door het sturen van een email naar info@familiekunde-dendermonde.be


Daarnaast verzamelen we uw persoonsgegevens om waar nodig te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld wanneer het gaat om gegevens over bestuursleden), of op basis van ons gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld IT-beheer, het evalueren van onze activiteiten, het opstellen van rapporten en statistieken in het kader van de werking van Familiekunde Vlaanderen of aanverwante organisaties of in het kader van aanvragen tot subsidies).

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden.

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn, dan wel op grond van de wet vereist is. Deze gegevens worden maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

In overeenstemming met de bepalingen van de AVG beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u bepaalde persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn. U heeft het recht om te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken. Ook hebt u een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verder beschikt u over het recht om uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen, indien deze toestemming gegeven was. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres info@familiekunde-dendermonde.be of op postadres Gasthuisstraat 171, 9200 Dendermonde. Wij verzoeken u om uzelf hierbij te identificeren (zoals door het meesturen van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of eID). U kunt op hetzelfde adres eveneens terecht voor vragen of eventuele klachten.

Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, heeft u ook steeds het recht om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

 1. Wijzigingen

Wij behouden ons steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen op onze website